Nieuwsbrief Indisch Platform. Nr 2 november 2011

Aangezien Stichting Arjati donateur is van het Indisch Platform, zal zij voortaan de nieuwsbrieven van het Indisch Platform op haar website publiceren.

Evaluatie herdenkingen einde Tweede Wereldoorlog

Het is opgevallen dat zowel Jan-Kees Wiebenga, voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945, als Gerdi Verbeet, voorzitter Tweede kamer, op 14 augustus hebben gesteld, dat het boek van de Indische Kwestie niet door de regering gesloten kan worden.

Bij diverse herdenkingen op Bronbeek was de Staatssecretaris aanwezig en werd door haar een krans gelegd.

De herdenking van de slachtoffers van de Jongenskampen werd dit jaar voor het eerst door de tweede en derde generatie georganiseerd. Het voordeel van deze jongeren, die ervaren zijn met moderne communicatiemiddelen, was o.a. dat zij nauwlettend de buienradar in de gaten konden houden en zo op het juiste moment het programma konden aanpassen om voor de buien naar binnen te kunnen gaan.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat vanuit de regering en parlement nu meer aandacht is voor de herdenkingen van de slachtoffers uit Indië.

De INOG is wenst niet langer meer aangesloten te zijn bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, omdat men ernstig bezwaar heeft tegen de wijze waarop de herdenking bij het Indisch Monument wordt georganiseerd. Er wordt maar 1 krans gelegd namens de Indische Gemeenschap en er zijn steeds erg veel “Hoge Pieten” die op de eerste rijen zitten, hoewel zij niets voor de Indische Gemeenschap hebben gedaan. Jan-Kees Wiebenga heeft aangegeven dat de vorm van de herdenking volgend jaar weer wordt herzien en er zal mogelijk bij de organisatie van de komende herdenking hiermee rekening worden gehouden.

De Indische Kwestie

Erkenning van de Indische Gemeenschap in Nederland

In juni is bij het Algemeen Overleg gebleken, dat de Indische Kwestie is gepolitiseerd.

De reden hiervan is onbekend. Het Indische Platform wil hier meer van weten en tracht met de fractievoorzitters een gesprek te hebben, zowel met de regeringspartijen als met die van de oppositie. De laatste hebben de motie Dijkstra om een commissie van wijze personen in te stellen, omdat de interpretatie of er wel of geen vergoeding is gegeven voor de oorlogsschade en back pay bij Het Gebaar verschillend is. Hoewel de motie is verworpen ligt de petitie, die in november 2010 werd ingediend door het IP, nog steeds op tafel nl. het bespreken van de NIOD rapporten in de Kamer. Het oplossen van de Indische Kwestie kost geld en dat is er nu niet. Vooral bij de coalitie ligt de geldkwestie erg gevoelig.

De voorzitter heeft samen met de secretaris reeds een gesproken met Stef Blok (fractievoorzitter VVD) en mevrouw Lodders (woordvoerster VVD in de Vaste Kamercommissie voor oorlogsgetroffenen) naar aanleiding van de stemuitslag op 30 juni 2011. De zienswijze van de Staatssecretaris heeft voor de VVD de doorslag gegeven zonder dat dit in de fractie was besproken. In het gesprek met de fractievoorzitter is ter sprake gekomen hoe voor de Indische Kwestie een oplossing te vinden zou zijn. Het uitgangspunt hierbij is erkenning van de Nederlanders uit Indië die zich nu al 66 jaar gediscrimineerd voelt ten opzichte van de in Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa verbleven.

De motie is weliswaar afgestemd maar dat betekent niet dat het bespreken van de NIOD-rapporten van de baan is.

Centraal staat het verzoek om erkenning zowel op immaterieel als materieel gebied.

De Indische Gemeenschap wenst in de eerste plaats erkenning voor het feit dat er door de politiek fouten zijn gemaakt.

Bij de immateriële erkenning denken we o.a. aan het onderwijs over de dekolonisatie, meer inbreng bij het beleid van het Comité 4 en 5 mei betreffende de oorlog in Azië, een betere ondersteuning van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek dat nu geen depot heeft en geen eigen collectie kan aanleggen en dat de vlaginstructie voor 15 augustus door de Nederlandse gemeenten beter wordt nageleefd.

Erkenning op materieel gebied

De Indische rekening staat nog altijd open. De cartoontekening “Ik ben toch ook uw kind?” gepubliceerd in het boek van Meijer op pagina 210 spreekt voor zich.

Een mogelijkheid om de zaak op te lossen is een regeling zoals indertijd voor de Molukkers is getroffen, de zgn. Rietkerkregeling met een penning en een jaarlijkse uitkering, die in 1986 is ingegaan. Een vergelijkbare regeling zou bijvoorbeeld ook voor de back pay en oorlogsschade kunnen worden toegepast. De financiële consequentie van erkenning kan op deze wijze over meerdere jaren worden gespreid. Over wie voor een dergelijke uitkering dan in aanmerking zou komen moet verder worden onderhandeld. Dit betekent dat er nu geen bedragen worden genoemd. De aangesloten organisaties zijn het eens met dit beleidsvoorstel.

Omdat de Indische Kwestie zo ingewikkeld is, blijkt er behoefte aan een schriftelijke uitleg over de zaken die van belang zijn geweest in de afgelopen jaren. De IP-voorzitter deelt mee dat hij bezig is om het “Indisch Verdriet” op papier te zetten in een boek, dat de gehele periode van 1945 tot nu bestrijkt.

Ook werd de vraag gesteld of een proces nog een mogelijkheid zou zijn? Dit is het laatste wat we zullen doen, omdat dan de besprekingen stil liggen en er nog jaren overheen zullen gaan.

Samenstelling van IP-delegaties.

In die gevallen waarbij zich dat voordoet zal de samenstelling van de delegatie worden samengesteld naar aanleiding van de onderwerpen, zoals onderwijs en ouderenzorg die worden besproken.

Een Petitie

Langs deze weg is de Kamer overstag gegaan om naast Het Gebaar deel één individuele en deel twee projecten, deel drie van Het Gebaar, het NIOD-onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands Indië – Indonesië uit te breiden met de onderzoeken naar Oorlogsschade en Rechtsherstel door respectievelijk Meijer en Keppy (de NIOD Rapporten). Die petitie werd indertijd aangeboden door de KJBB aan Erika Terpstra. Het IP zal proberen om voor de bespreking van de NIOD-rapporten in de Kamer een dergelijke petitie op te stellen.

Persoonlijke initiatieven

Ter sprake komt dat de leden en donateurs van de organisaties zelf ook actie kunnen voeren door het schrijven van persoonlijke brieven. Daartoe wordt een standaard brief opgesteld die men naar eigen inzicht aan kan passen (al of niet met een persoonlijk verhaal)

Het IP zal zorgen voor de adressenlijst naar wie men de brief kan sturen. Ook op de website zal een en andere worden geplaatst.

Financiën

Onderzocht is of via het Veteranenfonds subsidie is te krijgen voor het IP. Dit blijkt moeilijk, omdat de regels voor subsidietoekenning op politiek gerelateerde organisaties niet van toepassing zijn. Misschien is een project subsidie nog wel mogelijk. Doordat het IP geen gebruik meer maakt van de dienstverlening door Pelita liggen de financiën nu nog binnen de begroting.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de jaarlijkse bijdrage van de organisaties in 2012 op € 100,– te houden. Dit bedrag moet jaarlijks worden vastgesteld.

De aanmelding van donateurs is na aanpassingen van de website nu wel mogelijk. Mede doordat het IP een ANBI status heeft neemt het aantal donateurs gestaag toe.

Korte berichten

Media

 De Indische Gemeenschap en het IP is onzichtbaar in de media. De media hebben onvoldoende kennis en geen belangstelling voor onderwerpen die de Indische Gemeenschap betreffen. De NRC heeft bijvoorbeeld niets vermeld over de herdenking op 15 augustus 2011.

 Het organiseren van een Conferentie kan een mogelijk item zijn om aandacht te trekken.

Films

1. De Stichting Verfilming Japanse Bezetting heeft een film uitgebracht over het leven in de kampen. Een tweede film is in de productie over het leven buiten de kampen. Nu wil men ook het drieluik volmaken met een film over de politionele acties. Om de financiering rond te krijgen wil men dit probleem oplossen door middel van crowd-funding, dat wil zeggen dat men alvast betaalt voor de cd die later zal verschijnen. De film zal waarschijnlijk in augustus 2013 worden vertoond.

2. Het Veteraneninstituut is bezig om een dvd samen te stellen over de Zeetransporten. Deze zal omstreeks januari 2012 uitkomen. Hier op zijn interviews te zien, ook een romusha is geïnterviewd.

3. Binnenkort verschijnt een biografie over de Birma spoorweg op de website van Nederlands Indisch Cultureel Centrum.

Onderwijs

Van het stripboek de Terugkeer zijn 200.000 exemplaren gedrukt en naar de middelbare scholen verzonden. Dit waren echter alleen de openbare scholen. Beter was achteraf gesteld om eerste de scholen te benaderen met de vraag of men belangstelling had. Nu blijkt dat vele sets van 30 exemplaren in kelders blijven liggen. Geschiedenisleraren bepalen zelf welke stof er wordt behandeld. Juist de geschiedenis van Indië is erg impopulair en staat bij de top tien op de tiende plaats i.t.t de holocaust op de eerste.

Doorgeven van de boodschap aan de volgende generaties.

 De tweede en derde generatie is meer in de cultuur geïnteresseerd. Over de politieke problemen weet deze generatie niet veel af, omdat hun ouders er niet met hen over hebben gesproken. De derde generatie heeft weer meer belangstelling. Deze generatie is actief op twitter en facebook, waar korte informatie op is te geven en te vinden.

Diversen

 In het kader van het programma Peace Frienship and Exchange zijn dit jaar weer 8 personen van JIN en Sakura uitgenodigd door de Japanse regering om een bezoek te brengen aan Japan.

 In de Rawagedeh zaak is door de lagere rechter uitspraak gedaan. De Staat moet aan de weduwen een genoegdoening geven. Of de Staat in Hoger Beroep gaat is nog niet bekend. Het is wel zo dat het hier bijzondere gevallen betreft, waarbij de verjaringstermijn niet opgaat. De Staat zelf kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 Hans Vogelsang deelt mee dat de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die in korte tijd is gegroeid van 1.000 naar 3.000 abonnees, een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan een Cultureel Festival samen met Surinamers en Chinese groepen. Ook is hij gevraagd als vertegenwoordiger in het Indisch Platform om mee te werken aan een Tevredenheidsonderzoek over de Indische mensen in Den Haag. Ook andere Haagse IP-vertegenwoordigers zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: