Nieuwsbrief Indisch Platform nr. 3

Als donateur van het Indisch Platform ondersteunen wij het IP met het verspreiden van deze nieuwsbrief.

Mededelingen vanuit de aangesloten organisaties

Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum

Het NICC binnenkort waarschijnlijk een officiële locatie zal krijgen in Den Haag waar een Indische woongroep zal worden opgezet. Inmiddels zijn er voorbereidende gesprekken gaande met diverse partijen.

LV-INOG

Men wil zich vooral gaan richten op de cultuur- en de geschiedenisoverdracht naar de tweede generatie. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Stichting Gastdocenten.

Stichting Mata Hari

Aangezien er voor de Masuk Sadja die door Pelita (afdeling Groningen) wordt georganiseerd geen subsidie meer beschikbaar is heeft de Stichting Mata Hari zich bereid verklaard om de groep op te vangen. Iedereen is welkom, maar zodra men binnen is wordt men geacht een Matahariaan te zijn. De maatschappelijk werker van Pelita (Theo Boite) blijft ondersteuning  geven bij uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen voor de aanvragers hiervan.

Stichting Halin

Na het overlijden van twee bestuursleden de Stichting Halin zijn nieuwe bestuursleden    aangetrokken. Geprobeerd wordt om de Stichting Halin wat beter te structureren. Zo wordt aan degenen die nu steun ontvangen om een Attestatie da Vita gevraagd. In februari zal weer een bezoek gebracht worden aan Jakarta. Op dit moment ontvangen 759 personen een uitkering, maar er is weer een toename van aanvragen voor uitkeringen geconstateerd. De uitgaven op zich vallen mee, maar deze zijn uiteraard wel afhankelijk van wat de mensen zelf melden en aanvragen, zoals voor medische kosten.

Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45

Deze stichting is bezig om fondsen te werven voor de documentaire over de buitenkampers.  Men hoopt voldoende middelen te verkrijgen om ook in Indonesië opnamen te kunnen maken.

Stichting Jongenskampen “Bangkong-Gedungjati”

De organisatie heeft besloten om zeker nog tot 2015 door te gaan.  Jaarlijks zal er nu maar één reünie worden gehouden voor de 400 leden die deze organisatie nog heeft. Ook het blad de “Bangkonger” komt nog steeds uit.

St. Gastdocenten

De Stichting Gastdocenten wil graag een project starten om de tweede generatie op te leiden om gastlessen te geven op scholen.

Stichting Budi Santoso 1995

De Stichting wil doorgaan met het organiseren van de jaarlijkse herdenking op 15 augustus, maar stopt met het organiseren van de sociale bijeenkomsten. De jongeren spreekt ‘Tempo Doeloe’ niet meer zo aan, maar zij komen wel graag bij elkaar.

Stichting Japanse Ereschulden.

Tijdens de 205de demonstratie van JES werd in de petitie aan de Eerste Minister van Japan aandacht gevraagd voor de 1.000ste demonstratie van de Grandma’s (Koreaanse Comfort Women).

Daarnaast is de Stichting bezig om  bezig om een ‘monumentuitgave’ te realiseren. Het betreft de namen van hen die als KNIL-militair, verzetsman/vrouw of lid van de Koopvaardij in Indië of anderszins onder Nederlandse vlag zijn omgekomen. In de Erelijst die eigendom is van de Tweede Kamer en werd geschonken door Koningin  Juliana zijn naar schatting 6.000 namen niet opgenomen. De Tweede Kamer heeft gevraagd aan het NIOD om de lijst te beheren, maar gebleken is dat het NIOD daar geen tijd/geld voor heeft.

Ouderenzorg

Door de bezuinigingen wordt er steeds meer gevraagd om mantelzorg en thuiszorg. Men komt moeilijker binnen in een zorginstelling, omdat de indicatienorm om hiervoor in aanmerking te komen hoger is gelegd. De dagverzorging loopt terug en is voor een deel afhankelijk van vrijwilligers, die bijvoorbeeld de mensen van en naar de dagverzorging brengen.

De ouderen moeten nu een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten bepalen zelf waaraan zij geld willen besteden. Zo mag de gemeente zelf bepalen of zij er lantaarnpalen voor wil aanschaffen of er ouderen mee wil helpen. Hoewel het een algemeen probleem is is het ook voor het IP wel een punt van aandacht voor de ouderen uit Indië. Gebleken is dat men bij dementie verschijnselen vaak terug valt naar de taal van de jeugd, het Maleis. Dit betekent dat er verzorgers moeten zijn die deze taal spreken.

Politieke Contacten over materiële zaken

De delegatie van het Indisch Platform heeft gesproken met de fractievoorzitters van de VVD, de CDA en de PVV. Niet alle fractievoorzitters waren evengoed geïnformeerd door de woordvoerders over dit onderwerp. Het bleek erg nuttig te zijn om deze gesprekken te voeren, om zo meer duidelijkheid te krijgen over het tot stand komen van de beslissing om de motie Dijkstra, om een commissie van wijzen aan te stellen, af te wijzen.

De angst voor claims speelt een rol, hoewel de politici van de regeringspartijen wel gevoelig zijn voor de morele kant van de Indische Kwestie. Het Indisch Platform gaat door met besprekingen om met de Kamer een oplossing te vinden voor dit probleem.

Ambtelijke contacten over immateriële zaken

Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris hebben gesproken met ambtenaren van VWS over immateriële problemen van de Indische Gemeenschap.

Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen.

Onderwijs

Het onderwijs over Nederlands Indië en de dekolonisatie is nog steeds ondermaats. In de jaren 2010 tot 2012 is de dekolonisatie en de koude oorlog aan de orde. Het gaat hierbij dan wel over de dekolonisatie van Vietnam. Indië  wordt totaal niet genoemd. De officiële examencommissie bepaalt het thema bij het geschiedenisonderwijs. Een onderwijsproject zou kunnen zijn om een dag te organiseren voor docenten geschiedenis waarbij informatie wordt gegeven met daarbij behorend materiaal.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

De stem van de Indische Gemeenschap wordt te weinig gehoord vanuit het Nationaal Comité  dat naar onze mening erg eurocentrisch denkt. Het IP probeert een mogelijkheid te vinden om hier iets aan te doen.

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

In het convenant tussen de Ministeries van VWS en Defensie was afgesproken dat het IHCB mocht beschikken over de gehele boerderij op het landgoed Bronbeek. Nu heeft men slechts de bovenverdieping, omdat er nog allerlei voertuigen staan opgeslagen die van Defensie zijn. Het IHCB heeft geen museale functie, maar er is natuurlijk wel werkruimte en opslagruimte nodig.  Het IHCB zou mogelijk wel een rol kunnen spelen bij het verwijzen naar de plaats waar men met het museale materiaal naar toe kan gaan.

De Vlaginstructie

De vlaginstructie die dateert van 1999, wordt door de gemeenten slecht nageleefd, hoewel deze datum een nationale herdenkingsdag is. Door het Nationaal Comité is een onderzoek gedaan naar het uitvoeren van de vlaginstructie bij een 100-tal gemeenten. Het blijkt dat de vlaginstructie op 15 augustus niet goed wordt nageleefd, zeker in vergelijking tot die van 4 en 5 mei. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal naar alle gemeenten een brief sturen om hen op de vlaginstructie voor 15 augustus te wijzen.

Financiën

De begroting opgesteld door de penningmeester wordt goedgekeurd. De organisaties dragen ieder € 100 per jaar bij. Verder is het zaak nu er geen subsidie meer wordt gegeven om zoveel mogelijk donateurs te werven om de administratiekosten te dekken. Alles wordt gedaan door vrijwilligers die hiervoor slechts onkostenvergoeding ontvangen.

Beeldvorming IP

De Indische Gemeenschap heeft weinig informatie over wat het IP doet en hoe het functioneert. Statutair behartigt het IP de belangen en is behulpzaam bij het faciliteren van lopende zaken, maar onderneemt zelf geen acties.

Tot nu toe is nagelaten om deze doelstelling van het IP duidelijker zichtbaar te maken. Zo haken soms organisaties af en dat is spijtig, maar men heeft zelf verzuimd om haar inbreng te geven. Het IP stelt zich veel breder op dan alleen de back pay en de oorlogsschade. Het is denkbaar dat er een delegatiegroep van het IP wordt samengesteld   die zich bezig houdt met herdenkingen, Indische cultuur of met onderwijs.

Public relations/Mediacontacten.

Nog steeds is het moeilijk om de aandacht te trekken van de media. In de regionale bladen worden wel artikelen geplaatst. Deze worden wel erg vaak gelezen.

Naar aanleiding van de Rawagede zaak is een persbericht uitgegaan. Helaas zijn de media daarop niet ingegaan.

Wat betreft de publicaties in de kranten blijkt dat de journalist wel over een item kan schrijven maar de hoofdredacteur beslist of een artikel wordt geplaatst.

Overige zalen die aandacht hebben van het IP

–         De herdenking in Roermond is niet van de grond gekomen, omdat er gebrek is aan menskracht. Alle faciliteiten zijn aanwezig, maar er moeten wel een paar vrijwilligers bereid zijn om het een en ander voor te bereiden. De herdenking werd voorheen gehouden op de eerste zondag na 15 augustus. Nu wordt samen met de veteranen de burgerslachtoffers uit de bersiap herdacht. Mevrouw Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer legt haar krans bij het burgermonument.

–         Een aantal musea wordt met sluiting bedreigd. (Nusantara en het KIT). Nusantara valt onder de subsidie van de gemeente Delft. Het is zaak goed op te letten wat er met de collectie zal gebeuren. Wordt deze opgeslagen of overgedragen bijvoorbeeld aan het museum van Leiden of het Wereldmuseum in Rotterdam?

–         Het stripboek de “Terugkeer” was er een uit een serie van drie. De eerste hadden betrekking op Anne Frank. Het is nu gebleken dat het alleen naar de openbare scholen is gestuurd, maar veelal zijn ze blijven liggen. Beter was geweest om er extra aandacht voor te vragen. Het boek had ook naar de basisscholen gestuurd kunnen worden. Het is onbekend of de stripboeken een plaats hebben gekregen in de schoolbibliotheken. Door persoonlijk de leraren te benaderen om dit onderwerp als les materiaal te gebruiken blijkt dat het toch een project is dat aanslaat.

Anneriet de Pijper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: